SPECIJALNA BOLNICA ZA
MEDICINSKU REHABILITACIJU LIPIK

Nastavna baza Medicinskog fakulteta Sveučilišta J.J. Strossmayera Osijek

Bobath

Bobath koncept - Orijentirani pristup rješavanju problema osoba sa smetnjama mišićne napetosti, pokreta i funkcije prouzročene oštećenjem središnjeg živčanog sustava osnova je Bobath koncepta. Najšire je zastupljen u neurološkoj rehabilitaciji, što govori u prilog njegovoj vrijednosti.

Ovaj koncept temelji se na ponovnom iskustvenom učenju normalnog pokreta i aktivnom sudjelovanju korisnika kroz terapeutsko vođenje.