SPECIJALNA BOLNICA ZA
MEDICINSKU REHABILITACIJU LIPIK

Nastavna baza Medicinskog fakulteta Sveučilišta J.J. Strossmayera Osijek

Prva nagrada na Kongresu neurorehabilitacije u Osijeku za Toplice Lipik!

  Od 6.9- svibnja 2018. u Osijeku je održan 6. Hrvatski kongres iz neurorehabilitacije i restauracijske neurologije s međunarodnim sudjelovanjem i 6. simpozij medicinskih sestara i fizioterapeuta neurološke rehabilitacije s međunarodnim sudjelovanjem. Radi se o okupljanju eminentnih stručnjaka iz zemlje i inozemstva iz područja temeljnih neuroznanosti, neurologije, fizikalne medicine, neurokirurgije, pedijatrije i drugih struka uključenih u liječenje i rehabilitaciju neuroloških bolesnika.

Prva nagrada na Kongresu neurorehabilitacije u Osijeku za Toplice Lipik!

  Više zdravstvenih  djelatnika  naše ustanove aktivno je sudjelovalo na skupu kao pozvani predavači (prim. dr. sci. Senka Rendulić Slivar, Ljerka Pavković, dipl. med. tech.) te kao autori postera (ukupno 3 poster prezentacije)  s prim. dr. sci. Senkom Rendulić Slivar, dipl. physioth. Robertom Rendulićem,  prim. Merisandom Časar Rovazdi, prim. Otom Kramlom i Jelenom Romanić Han, bacc.med.tech.  kao prvim autorima i prezentatorima postera, te prim.Viktorom Vidovićem i dr. Bosiljkom Nježić kao koautorima. Nadalje, Ljerka Pavković, dipl. med. tech.  bila je jedan  od moderatora okruglog stola na temu „Multidisciplinarni pristup pitanjima oboljelih od demencije“, članica znanstvenog odbora kongresa i u radnog predsjedništva, a Dunjica Karniš, bacc.med. tech. , Mirjana Cahun, ms., Jelena Buha, bacc.med.tech., Marija Ljevaković,  ms. Ivana Tomašić,bacc.med.techn. , Julija Eck, ms. i Saša Majić, bacc.med.tech., bili su koautori predavanja. Kongresu su prisustvovali i drugi djelatnici naše Ustanove; Đurđica Knežević, ms., Anica Markalaus, ms., Nikolina Tukara, bacc.med. tech.

  U predavanjima i radovima djelatnici ustanove prezentirali su pred oko 300 sudionika naša iskustva u području rehabilitacije neuroloških bolesnika, a obrađene su i druge teme iz tog područja.

  Na skupu je od više predavača iz drugih ustanova pohvaljen rad i organizacija rada u SB Lipik, što se očituje i u znatnom porastu broja bolesnika oboljelih od multiple skleroze koji unatrag nekoliko godina rehabilitaciju provode u Lipiku.

  Nadalje, uz  aktivni angažman  ravnatelja SB Lipik dipl. iur. Darka Kelemena,  dogovoreno je da će se neki od narednih stručnih skupova  iz područja neurorehabilitacije i neurologije održati u SB Lipik, a u organizaciji Klinike za neurologiju KBC Osijek, Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Osijeku  i naše bolnice, gdje će predavači biti priznati stručnjaci iz zemlje i inozemstva. Tako ćemo i dodatno pridonijeti afirmaciji bolnice kako  u stručnim krugovima, tako i među oboljelima koji trebaju rehabilitaciju.

  Sa zadovoljstvom na kraju napominjem da je rad „Utjecaj neurorehabilitacije oboljelih od multiple skleroze na kvalitetu života  obzirom na dužinu trajanja bolesti “  autora Rendulić  R, Rendulić Slivar S, Perić D i Grozdek Čovčić G. dobio 1. nagradu kongresa.

Prim. Viktor Vidović

Pomoćnik ravnatelja za kvalitetu

14.05.2018.