SPECIJALNA BOLNICA ZA
MEDICINSKU REHABILITACIJU LIPIK

Nastavna baza Medicinskog fakulteta Sveučilišta J.J. Strossmayera Osijek

LOGOPEDI ODRŽALI PREDAVANJE O SMETNJAMA GUTANJA

U petak 8.03.2018. međunarodni Dan žena u Toplicama Lipik obilježile su stručnim predavanjem magistre logopedije, gđa. Snježana Kligl i Mateja Visković. Tema izlaganja je bila Disfagije – neurogena orofaringealna disfagija (NOD). Poremećaji gutanja i govora učestalo prate neurološke bolesti i predstavljaju veliki problem bolesnicima.

LOGOPEDI ODRŽALI PREDAVANJE O SMETNJAMA GUTANJA

Predavanje je bilo u sklopu multidisciplinarnog prenošenja znanja unutar rehabilitacijskog tima kako bismo trajnom edukacijom podigli kvalitetu liječenja naših bolesnika i klijenata.

Bolnica Lipik je usmjerena na rehabilitaciju neuroloških bolesnika od 1957. kada je u Lipiku osnovan bolnički odjel  za medicinsku rehabilitaciju. Od 1966. SB Lipik nosila je naziv Specijalne bolnice za neurološke bolesti i rehabilitaciju. Slijedom te tradicije i stručne usmjerenosti danas razvijamo nadstandard liječenja u neurorehabilitaciji. Ugovorom smo povezani s Katedrom za neurologiju i neurokirurgiju Medicinskog fakulteta Osijek i Fakultetom dentalne medicine i zdravstva pri Sveučilištu Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku.

 

Prim.dr.sc. Senka Rendulić Slivar, dr.med.spec.FRM

Pročelnica djelatnosti FRM i bolničkog liječenja

25.03.2019.