SPECIJALNA BOLNICA ZA
MEDICINSKU REHABILITACIJU LIPIK

Nastavna baza Medicinskog fakulteta Sveučilišta J.J. Strossmayera Osijek

Neuropsihijatrijski kongres u Puli – aktivno učešće djelatnika SB Lipik

U Puli se od 30.5. do 2.06. 2019. održao Međunarodni neuropsihijatrijski kongres na kome su aktivno sudjelovali djelatnici SB Lipik kao gosti Klinike za neurologiju Medicinskog fakulteta Sveučilišta J. J. Strossmayera u Osijeku. Ove dvije ustanove imaju potpisan ugovor o suradnji i zajednički rade na nekoliko projekata vezano za unapređenje neurorehabilitacije te je podršku odlasku tima na ovaj skup, dala i uprava bolnice.

Neuropsihijatrijski kongres u Puli – aktivno učešće djelatnika SB Lipik

Unutar sekcije Multidisciplinarni pristup osobama s multiplom sklerozom koju je moderirala prof. dr.sc. Silva Butković Soldo, radove su imali prim.dr.sc. Senka Rendulić Slivar, Dunjica Karniš, mag.med.techn. i Robert Rendulić, dipl. physioth. Prikazali su teme: Kvaliteta života oboljelih od multiple skleroze – važnost neurofizioterapijske intervencije, Uloga dinamičke neuromuskularne stabilizacije u stabilizaciji trupa i Art terapija kao pomoć u liječenju oboljelih od multiple skleroze.
Tako se još jednom promovirala aktivnost i tradicija SB Lipik u rehabilitaciji oboljelih od multiple skleroze kao i termalno vrelo, te potencijali grada Lipika.
prim.dr.sc. Senka Rendulić Slivar, spec. fizikalne i rehabilitacijske medicine

04.06.2019.